Atividade

78558 - Literatura Galega do século XX e Atualidade

Período:
Quinta 14:00 às 16:00
 
Descrição: PROGRAMA

1. Irmandades da Fala: Ramón Cabanillas e outros autores.

2. Grupo Nós: Ramón Otero Pedrayo, Vicente Risco, Afonso Daniel Rodríguez Castelao. A narrativa de

Rafael Dieste.

3. As Vanguardas Galegas.

4. A literatura galega do exílio: narrativa e poesia.

5. A literatura galega da pós-guerra:

5.1. A poesia de pós-guerra: a Geração do 36, a Promoção de Enlace e a Geração das Festas Minervais.

5.2. A narrativa de pós-guerra: a narrativa dos anos 40 e 50: A Geração de Galáxia; a narrativa dos anos 60:

a renovação da narrativa galega e a narrativa dos anos 70: A Nova Narrativa Galega e Xosé Neira Vilas.

6. A literatura galega desde 1975 até hoje:

6.1. A poesia: a poesia dos anos 80, a poesia dos anos 90 e a poesia atual.

6.2. A narrativa: a narrativa dos anos 80, a narrativa dos anos 90 e a narrativa atual.

7. A literatura infantil e juvenil.

BIBLIOGRAFIA

ALONSO MONTERO, X. e Miro VILLAR (1999): Guerra civil e literatura

galega. Textos e documentos. Santiago: Consello da Cultura.


AA. VV. (1996): Historia da literatura galega. Vigo: AS-PG / A Nosa Terra.


BLANCO, Domingo (1994): Historia da Literatura popular galega, Santiago

de Compostela: Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.


CARBALLO CALERO, R. (1981): Historia da literatura galega

contemporánea. Vigo: Galaxia.


CASAS, A. (1994): Rafael Dieste e a súa obra literaria en galego, Vigo,

Galaxia.


CARRO, X. (1993): A obra literaria de E. Blanco-Amor, Vigo, Galaxia.


FERNÁNDEZ PAZ, Agustín (1999): A Literatura infantil e xuvenil en

galego, Vigo: Edicións Xerais de Galicia.


FORCADELA, M. (1993): Manual e escolma da Nova Narrativa Galega,

Santiago, Sotelo.


FORCADELA, M., "Poesía de posguerra", capítulo 34 do t. IV da Historia da

literatura galega da ASPG.


FRANCO GRANDE, X. L. (1985): Os anos escuros.I. A resistencia cultural

da xeración "da noite" (1954-60), Vigo, Xerais.


GONZÁLEZ,H. (2001): A tribo das baleas. Poetas de arestora. Vigo: Xerais.


GONZÁLEZ-MILLÁN, X. (1996): A narrativa galega actual (1975-84),

Vigo, Xerais, 1996.


GONZÁLEZ-MILLÁN, X. (1991): Álvaro Cunqueiro: os artificios da

fabulación, Vigo, Galaxia.


GONZÁLEZ-MILLÁN, X. (1994): Literatura e sociedade en Galicia (1975-

90), Vigo, Xerais.


MÉNDEZ FERRÍN, X. L. (1984): De Pondal a Novoneyra. Vigo: Xerais.


MONTEAGUDO, H. (2000): Alfonso R.Castelao, Santiago de Compostela,

Xunta de Galicia.


NOIA, C. (1992): A nova narrativa galega, Vigo, Galaxia.


REQUEIXO, Armando (1996): Ánxel Fole. Aproximación temática á súa

obra narrativa en galego, Vigo, Cumio.


RISCO, A., (1987): La obra narrativa de Vicente Risco,Vigo, Caja de

Ahorros de Ourense.


RODRÍGUEZ FER, Claudio (1994): A literatura Galega durante a Guerra

Civil. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.


RODRÍGUEZ FER, C. (1989): Poesía galega. Crítica e metodoloxía. Vigo:

Xerais.


RODRÍGUEZ FER, Claudio (1997): Ánxel Fole. Vida e obra, Vigo, Xerais.


RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, F. (1990): Literatura galega contemporánea

(problemas de método e interpretación). Vilaboa: Cumio.


RODRÍGUEZ, Francisco (1993): Eduardo Blanco Amor. O desacougo da

nación negada, Pontevedra, Cumio.


ROIG RECHOU, Blanca-Ana (2000): A poesía infantil e xuvenil galega,

Santiago de Compostela. Gálix/Teófilo Piñeiro edicións.


ROIG RECHOU, Blanca-Ana (2002): “La literatura infantil y juvenil en

Galicia”/ “A literatura infantil e xuvenil en Galicia”, cap. 8, en Anxo Tarrío Varela

(coords.), La Literatura desde 1936 hasta principios del siglo XXI: Narrativa y

traducción/A literatura dende 1936 ata principios do século XXI: Narrativa e

traducción, A Coruña: Hércules Ediciones, pp. 382-501.


ROIG RECHOU, Blanca-Ana (2004): “Contexto”, As laranxas máis laranxas

de todas as laranxas, de Carlos Casasres, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia,

IGAEM.


ROIG RECHOU, Blanca-Ana (2008): A Literatura Infantil e Xuvenil galega

no século XXI. Seis chaves para entendela mellor/La Literatura Infantil y Juvenil

gallega en el siglo XXI. Seis llaves para entenderla mejor, Santiago de

Compostela/Xunta de Galicia.


ROIG RECHOU, Blanca-Ana (2013): Educação Literária e Literatura

Infantojuvenil / Educación Literaria e Literatura Infantil e Xuvenil, Porto:

Tropelias&Companhia.


ROIG RECHOU, Blanca-Ana (coord. 2015): Historia da Literatura Infantil

e Xuvenil galega, Vigo: Edicións Xerais.

ROIG RECHOU, Blanca-Ana, Ana Margarida RAMOS e José António

GÓMES (coords.,2009): Teatro para a Infância e Juventude. Aproximações à

literatura dramática, Porto: Deriva Editores.


ROIG RECHOU, Blanca-Ana, Ana Margarida RAMOS, José António

GOMES, Sara Reis e Marta Neira (coords.,2009): A memória nos livros: Historia e

histórias, Porto: Deriva Editores.


ROIG RECHOU, Blanca-Ana e Gemma LLUCH (coords.,2005): Para

entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico. Monográfico do

Boletín Galego de Literatura, nº 32, Universidade de Santiago de Compostela.


ROIG RECHOU, Blanca-Ana e José António GÓMES (2007): Grandes

Autores para Pequenos Leitores. Literatura para a infância e a juventude: Elementos

para a construção de um cânone, Porto: Deriva Editores.


ROIG RECHOU, Blanca-Ana, José António GOMES, Isabel MOCIÑO e

Ana Margarida RAMOS (coords.,2010): Maré de Livros, Porto: Deriva Editores.


ROIG RECHOU, Blanca-Ana, Pedro Lucas DOMÍNGUEZ e Isabel SOTO


LÓPEZ (coords.,2008): A guerra civil española na narrativa infantil e xuvenil, Vigo:

Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia.


ROIG RECHOU, Blanca-Ana, Isabel SOTO LÓPEZ e Marta NEIRA


RODRÍGUEZ (coords.,2009): A poesía infantil no século XXI (2000-2008), Vigo:

Edicións Xerais de Galicia.


ROIG RECHOU, Blanca-Ana (coords., 2010): Reescrituras do conto

popular (2000-2009), Vigo: Edicións Xerais de Galicia.


ROIG RECHOU, Blanca-Ana (coords., 2011): O álbum na literatura infantil

e xuvenil (2000-2010), Vigo: Edicións Xerais de Galicia.


ROIG RECHOU, Blanca-Ana (coords., 2012): A literatura infantil e xuvenil

a debate (2000-2010), Vigo: Edicións Xerais.


SALGADO, X.M., ”O grupo Nós. 0 Seminario de Estudos Galegos”,

Colóquio-Letras 137-138, pp. 93-114.


TARRÍO VARELA, Anxo (1988): Literatura gallega, Madrid: Taurus.


TARRÍO VARELA, A. (1989): Álvaro Cunqueiro ou os disfraces da

melancolía, Vigo, Galaxia.


TARRÍO VARELA, Anxo (1994): Literatura galega. Aportacións a unha

Historia crítica. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.


TARRÍO VARELA, A. (coord.,2001): Galicia . Literatura. Vol. XXXIII: "A

literatura desde 1936 ata hoxe.Poesía e teatro". A Coruña: Hércules Ed.


VILAVEDRA, Dolores (1999): Historia da literatura galega. Vigo: Galaxia.


VILAVEDRA, D. (1996): "La narrativa gallega de los 80, una década de

búsqueda", Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca IV, UNED.


VILAVEDRA, D. (2000): Sobre narrativa galega contemporánea, Vigo,

Galaxia.

VILAVEDRA, D. (2010) : A narrativa galega na fin de século. Unha ollada

crítica dende 2010. Vigo, Galaxia.


VILAVEDRA, D. (coord.) (1995): Diccionario da literatura galega.I.Autores

Vigo: Galaxia.


VILLANUEVA PRIETO, Darío (coord.): Galicia. Literatura. A Coruña:

Hércules de Ediciones.


VV. AA. Diccionario da literatura galega, 4 vols. (Dolores Vilavedra

coord.). Vigo, Editorial Galaxia.


VV. AA. (2000): "Para ler a Castelao. Estudios sobre a súa obra escrita". O

volume é un anexo ós 6 tomos da Obra completa, Vigo, Galaxia.

Carga Horária:

45 horas
Tipo: Obrigatória
Vagas oferecidas: 45
 
Ministrantes: Gabriel Torres Madureira


 
 voltar

Créditos
© 1999 - 2018 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP